Regulamin uczestnictwa wystawców w Targach

Regulamin uczestnictwa Wystawców w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Metropolitalne Targi Pracy Pomorza, zwane w dalszej części Regulaminu "Targami" odbędą się dnia 18 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 - 16.00, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przy ulicy Żaglowej 11. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, niepełnosprawnych, młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości.
 2. Organizatorami przedsięwzięcia są: Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
 3. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia są: Pracodawcy Pomorza, Pomorski Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze, stół, dwa krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny, napis z nazwą firmy na fryzie stoiska. Partnerzy Organizacyjni mają dedykowane oferty niestandardowe.
 4. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

§2

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału przez Wystawcę w Targach jest przesłanie wypełnionego „Formularza Zgłoszeniowego” wraz z „Wpisem do Katalogu” (oba te dokumenty stanowią integralną całość) oraz akceptacją „Regulaminu Uczestnictwa Wystawców w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza” do dnia 26.03.2018 r. do godziny 15.00 Organizatorowi za pomocą formularza zgłoszeniowego. Powyższa data jest ostatecznym terminem zgłaszania uczestnictwa w targach.
 3. Wystawca wypełniając „Formularz Zgłoszeniowy” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zmian.) wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich podanych danych osobowych Wystawcy (zawartych w „Formularzu Zgłoszeniowym”) na potrzeby organizacji Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza, a także akceptuje postanowienia „Regulaminu Uczestnictwa Wystawców w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza” i potwierdza swój udział w Targach.
 4. Liczba stoisk jest ograniczona. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny. Decydującym kryterium o udziale w Targach Pracy będzie profil działalności Wystawcy, w tym polityka zatrudnieniowa.
 5. Potwierdzenie udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza Wystawca otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do dnia 03.04.2018 r. Otrzymanie potwierdzenia od Organizatora daje gwarancję udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza.
 6. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatorów.
 7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach trwania Targów aż do ich zakończenia oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatorów.
 8. Zakwalifikowany wystawca, który nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa do dnia 06.04.2018 r. poprzez wysłanie informacji e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z udziału w targach pracy dany pracodawca nie będzie brany pod uwagę w uczestnictwie w kolejnych edycjach Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza.
 9. Stoiska wystawiennicze są przypisywane Wystawcom losowo. Wystawca nie ma możliwości zmiany przypisanego miejsca stoiska.
 10. Organizatorzy Targów wszystkim Wystawcom zakwalifikowanym do udziału, o którym mowa w §2 ust 5 niniejszego regulaminu udzielą informacji dotyczących zasad przebywania Wystawców na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w osobnej informacji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatorów. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.
 12. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych i treści wpisu do katalogu w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 luty 2018 r.