Strefa migracji/migranta

Jeśli jesteś obcokrajowcem szukającym pracy w Trójmieście lub pracodawcą, który chciałby podjąć współpracę z cudzoziemcem, to dobrze trafiłeś.

Welcom, willkommen i привет!

Jeśli jesteś obcokrajowcem szukającym pracy w Trójmieście lub pracodawcą, który chciałby podjąć współpracę z cudzoziemcem, to dobrze trafiłeś. W Strefie Cudzoziemca dowiesz się wszystkiego o legalnym zatrudnianiu obywateli innych państw. Praktycznych wskazówek udzielać będą doświadczeni eksperci najważniejszych instytucji i organizacji.

Przedstawiciele straży granicznej odpowiedzą na pytania dotyczące legalizacji zatrudnienia, z kolei specjaliści z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokładnie wyjaśnią Ci jak powinien wyglądać prawidłowo złożony wniosek o zezwolenie na prace oraz na co szczególnie zwrócić uwagę podczas jego wypełniania. Do Twojej dyspozycji będzie też Państwowa Inspekcja Pracy, która przedstawi obowiązki pracodawców względem obcokrajowców i prawa cudzoziemców zatrudnionych w Polskich firmach. W naszej strefie nie zabraknie również ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy wyjaśnią skomplikowane zagadnienia dotyczące składek i obowiązujących podatków.

Dla wszystkich cudzoziemców szczególnie pomocne będzie wsparcie pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy. Doświadczeni praktycy doradzą Ci (w języku rosyjskim i ukraińskim) jak napisać cv po Polsku, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjne oraz wskażą jak i gdzie szukać pracy na pomorzu.

Część Strefy zagospodarują pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń. Będą oni odpowiadać na pytania związane z przyznawaniem obcokrajowcom pomocy finansowej.

Ciekawą propozycje przygotowało na Targi także Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Przedstawiciele tej instytucji będą udzielać porad prawnych i zawodowych oraz podpowiedzą Ci gdzie można zapisać się na kursy językowe.

 

Ваша карьера

Для иностранцев, ищущих работу в Гданьске, Гдыне и Сопоте, а так же для работодателей, которые хотят их трудоустроить, будет открыт Сектор для Иностранцев, где можно получить информацию о легальном трудоустройстве граждан других государств. Вы получите практические советы опытных специалистов учреждений и организаций, занимающихся делами иностранцев. Представители Пограничной Службы ответят на вопросы о легализации трудоустройства. В свою очередь, специалисты Департамента по Гражданским Делам и Делам Иностранцев Управления Поморского Воеводства подробно объяснят, как правильно подать заявление о выдаче разрешения на работу, на что следует обратить внимание при его заполнении. Так же, можно будет обратиться к специалистам Государственной Инспекции Труда, которые расскажут об обязанностях работодателей по отношению к работникам-иностранцам, а так же о правах самих иностранцев, работающих в польских компаниях. В нашем Секторе буду присутствовать эксперты из Управления Социального Страхования, которые ответят на сложные вопросы, касающиеся обязательных для уплаты взносов и налогов. Особенно полезна для всех иностранцев будет поддержка сотрудников Гданьского Центра Занятости. Опытные специалисты на русском и украинском языках подскажут, как написать резюме на польском языке, подготовиться к собеседованию и где искать работу на Поморье. В Секторе для Иностранцев также будут находиться работники Гданьского Центра Пособий. Они подскажут, на получение каких пособий имеют право иностранцы. Интересные предложения подготовил Центр Поддержки Иммигрантов и Иммигранток. Представители этой организации готовы оказать юридическую помощь и помочь в поиске работы, а так же подскажут, где можно записаться на курсы по изучению польского языка.

ВАША КАР'ЄРА

Для іноземців, які шукають роботу в Гданську, Гдині і Сопоті, а також для роботодавців, які хочуть їх працевлаштувати, будет відкритий Сектор для Іноземців, де можна дістати інформацію про легальне працевлаштування громадянин інших країн. Ви дістанете практичні поради досвідчених спеціалістів установ і організацій, які займаються справами що стосуються іноземців. Представники Прикордрнної Служби дадуть відповіді на питання про легальне працевлаштування. В свою чергу, спеціалісти Департаменту до Прикордонних Справ і Справ Іноземців Управління Поморського Воєвудства детально пояснять, як правильно подати заяву на видачу дозволу на роботу та на що потрібно звернути увагу при заповненні. Так що, можна буде звернутись до спеціалістів Державної Інспекції Праці, які розкажуть Вам про обов’язки роботодавців в стосунку до працівників-іноземців, а також про права самих іноземців, які працюють в польських фірмах. В нашому Секторі будуть присутні експерти з Управління Соціального Страхування, які дадуть відповідь на важкі завпитання, які стосуються обов’язкових для сплати внесків та податків. Найбільш корисна для всіх іноземців буде підтримка працівників Гданського Центру Працевлаштування. Досвідчені спеціалісти на російській та українській мові підкажуть, як написати резюме на польській мові, підготуватись до співбесіди і де шукати роботу на Приморрі. В секторі для Іноземців також будуть знаходитись працівники Гданського Центру Допомоги. Вони підскажуть на отримання якої допомоги мають право іноземці. Цікаві пропозиції приготував Цент Підтримки Імігрантів та Імігранток. Представники цієї організації готові надати юридичну допомогу і допомогу в пошуку роботи, а також підкажуть, де можна записатись на курси навчання польської мови.

Last modified on Friday, 23 March 2018 07:07